Για την πλοήγηση


Αποτεφρώσεις

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας του εκλιπόντος προσώπου, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού για αποτέφρωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο κρεματόριο της Σόφιας στη Βουλγαρία, όπου υπάρχει διαθέσιμος ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης.

Από το 2006 η χώρα μας ακολούθησε τη νομοθεσία των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καύση νεκρών (Προεδρικό διάταγμα 15ης Μαρτίου 2006). Στα άρθρα 1 και 2 του διατάγματος αναφέρονται τα εξής: «Επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του αποθανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καύση είναι η δήλωση του αποθανόντος ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή η αντίστοιχη δήλωση συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Τα έγγραφα που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί η αποτέφρωση είναι τα εξής:

Η αποτέφρωση που αναλαμβάνουμε, πραγματοποιείται στο κρεματόριο της Σόφιας στη Βουλγαρία, όπου υπάρχει διαθέσιμος ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης. Αντιμετωπίζοντας με το δέοντα σεβασμό τον άνθρωπό σας, μεταφέρουμε με ειδική πολυτελή νεκροφόρα τη σορό του στον τόπο καύσης. 


Οικονομικό Πακέτο Καύσης Νεκρών

Το γραφείο τελετών μας, διαθέτοντας εμπειρία στις αποτεφρώσεις, αναλαμβάνει με ασφάλεια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την καύση του νεκρού σας.